ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «МАРІУПОЛЬГАЗ»

Опубликовано 11.05.2016 11:17

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                                               загальними зборами акціонерів

                                                                                               Публічного акціонерного товариства

                                                                                               по газопостачанню та газифікації

                                                                                               “Маріупольгаз”

                                                                                               протокол № 22

                                                                                               від “25” квітня 2016 року

                                                                                                Голова загальних зборів

                                                                                                _______________ В.Л. Латиш

 

                                                                                                                                             

 

                                                                                   ­­­­­­­­­­­­­_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ПОЛОЖЕННЯ

        ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «МАРІУПОЛЬГАЗ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Маріуполь, 2016 р.

 

 

1.   ПРЕАМБУЛА.

 

1.1.       ПоложенняпроНаглядовуРадуПАТ«Маріупольгаз»розробленовідповіднодоЗаконуУкраїни“Проакціонернітовариства”(далі-Закон)Господарського,ЦивільногоКодексівіСтатутупублічногоакціонерноготовариства по газопостачанню та газифікації «Маріупольгаз»(далі - Статут).

1.2.   Положеннявизначаєправовийстатус,склад,строкповноважень,порядокформування,організаціюроботита компетенцію НаглядовоїРадитовариства(даліАТ),а  такожправа,обов'язкитавідповідальністьчленівНаглядовоїРади.

1.3.   ЦеПоложеннязатверджуєтьсяЗагальнимиЗборамиакціонерівіможебутизміненеабоскасованетількиЗагальнимиЗборами.

1.4.       Увипадку,якщоокремінормицьогоПоложеннясуперечитимутьзаконодавствуУкраїнита/абоСтатуту,вонивтрачаютьчинність,тазастосовуютьсявідповіднінормизаконодавстваУкраїнита/абоСтатуту.НедійсністьокремихнормцьогоПоложеннянетягнезасобоюнедійсностііншихнормПоложеннятаПоложеннявцілому.Після виявлення таких норм до цього Положення мають бути внесені відповідні зміни чи доповнення.

1.5.       Якщо в процесі роботи Наглядової ради виникнуть питання не врегульовані цим Положенням, то до цих питань мають застосовуватися норми чинного законодавства України і Статуту Товариства. Після виявлення таких питань, до цього Положення мають бути внесені відповідні зміни чи доповнення.

1.6.       У своїй діяльності Нагядова рада керується чинними нормативно-правовими актами України, статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами, а також рішеннями, які ухвалені загальними зборами акціонерів.

1.7.       Жодні органи Товариства, за винятком загальних зборів акціонерів, не мають права втручатися в діяльність Наглядової ради або давати раді вказівки щодо порядку здійснення покладених на неї функцій, а також з інших питань, які віднесено до її компетенції.

 

  1. 2.       ПРАВОВИЙСТАТУСНАГЛЯДОВОЇРАДИ.

 

2.1.  Вищиморганомкерування акціонернимтовариством єЗагальні Збориакціонерів.

2.2.   Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює стратегічне керівництво діяльністю товариства, захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства та виконує рішення Загальних зборів.

2.3.    НаглядоваРада АТздійснюєсвоїповноваженнявперіодміжЗагальнимиЗборами

акціонерівтапідзвітнаЗагальнимЗборам.

2.4.  МетоюдіяльностіНаглядовоїРадиєпредставництвоінтересівтазахистправакціонерів,забезпеченняефективностіїхніхінвестицій,сприянняреалізаціїстатутнихзавданьАТ,розробкастратегії,спрямованоїнапідвищенняприбутковостітаконкурентоспроможностіАТ,забезпеченнявисокоефективноївиробничо-господарськоїдіяльностіАТ,здійснення контролюзадіяльністюГенерального директораАТ.

2.5.    КомпетенціяНаглядовоїРадивизначаєтьсяЗакономтаСтатутом.ПитаннявиключноїкомпетенціїНаглядовоїРадивизначаються Законом.

2.6.   СтатутомАТабозарішеннямЗагальнихЗборівнаНаглядовуРадуможепокладатисявиконанняокремихфункцій,щоналежатьдокомпетенціїЗагальнихЗборів,аленеєвиключноюкомпетенцієюЗагальнихЗборів.

2.7.     НаглядоваРадазвітуєпередЗагальнимизборамиакціонерівпросвоюдіяльність,загальний стан АТ тавжитінеюзаходи,спрямовані надосягнення мети АТ.

2.8.    ГоловайчлениНаглядової Ради АТ єпосадовимиособами АТ.

2.9.       РішенняНаглядовоїРадиАТносятьдирективнийхарактеріоформляютьсяпротоколомзасідання Наглядової Ради.

2.10.     РішенняНаглядовоїРадиАТ,прийнятівмежахповноваженьобов'язковідля всіхакціонерів.

 

3.   СКЛАДНАГЛЯДОВОЇРАДИ АТ.

 

3.1.   НаглядоваРада складаєтьсяз 5(п’яти)фізичнихосіб - акціонерів,якімаютьповнуцивільнудієздатність.До складуНаглядовоїРадивходять:

 

·                   ГоловаНаглядовоїРади;

·                   Заступник Голови Наглядової Ради;

3.2.   ЧленомНаглядовоїРадинеможебутиособа,якавідповідаєхочабодномузнижченаведенихкритеріїв:

3.2.1.        особи,якінемаютьповноїцивільноїдієздатності;

3.2.2.        особи,якімаютьнепогашенусудимістьзазлочинипротивласності,службовічигосподарськізлочини;

3.2.3.        особи,якимсудзаборонив займатися певним видомдіяльності,якщоАТ провадитьцейвиддіяльності;

3.2.4.        особа,якаєнароднимдепутатомУкраїни,членомКабінетуМіністрівУкраїни,керівникомцентральнихтамісцевихорганіввиконавчоївлади,органівмісцевогосамоврядування,військовослужбовцем,посадовоюособоюорганівпрокуратури,суду,службибезпеки,внутрішніхсправ,державнимслужбовцем;

3.2.5.        особа яка є Генеральним директором АТта/абочленомабоголовоюРевізійноїКомісії АТ;

3.2.6.        особа, яка обіймає посаду голови або члена Наглядової ради в іншому товаристві;

3.2.7.        особа, яка не є акціонером товариства;

3.2.8.        іншіособи,щодоякихчиннимзаконодавствомвстановленообмеженнянаучастьв

НаглядовихРадахАТ.

3.3.   ЧленНаглядовоїРадиповиненвиконуватисвоїобов'язкиособистоінеможепередавативласніповноваження іншій особі.

 3.4.Голова Наглядової ради АТ:

3.4.1. Головою Наглядової ради АТ стає той член Наглядової ради, який за результатами кумулятивного голосування на Загальних зборах АТ набрав більшість голосів акціонерів серед інших членів Наглядової ради. 

3.4.2           Обов’язки Голови Наглядової Ради :

 

3.5.Заступник Голови Наглядової ради

          3.5.1. Голова Наглядової ради має заступника, який обираєтьсячленами Наглядової ради на першому засіданні Наглядової ради не менше як 3/4 голосів членів Наглядової ради, які беруть уачсть у засіданні та мають право голосу, на термін повноважень Наглядової ради.Особа кандидатура, якої поставлена на голосування, не бере участі у голосуванні з даного питання.

           3.5.2.  Заступник Голови Наглядової ради  протягом строку дії повноважень Наглядової Ради може бути переобраний за рішенням Наглядової Ради. Особа, яка переобирається, не бере участі у голосуванні.

          3.5.3. Заступник Голови наглядової ради за відсутністю Голови наглядової ради або у разі неможливості виконання ним своїх повноважень, тимчасово виконує обов’язки Голови наглядової ради.

 

3.12. СекретарНаглядовоїРади.

3.12.1.    СекретарНаглядовоїРадиАТобираєтьсячленамиНаглядовоїРадинапершомузасіданніНаглядовоїРадизїхчислапростоюбільшістюголосіввідкількісногоскладуНаглядовоїРади натермін повноваженьНаглядової Ради. Особа, кандидатура якої поставлена на голосування, не бере участі у голосуванні з даного питання.

3.12.2.    Обов’язкиСекретаряНаглядової Ради:

3.12.3.    СекретарНаглядовоїРади протягомстрокудіїповноваженьНаглядовоїРадиможебутипереобранийзарішеннямНаглядовоїРади.Особа,якапереобирається,не береучастіуголосуванні.

3.13.       НаглядоваРадаможестворюватиізчислачленівНаглядовоїРадитимчасовітапостійнікомітети,якінадаютьНаглядовійРадідопомогууздійсненніїїповноваженьчерезпопереднєвивчення тарозгляднайбільшважливихпитань,щоналежатьдокомпетенціїНаглядової Ради.

 

 

4.   СТРОКПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇРАДИ АТ.

 

4.1.  Члени Наглядової Ради обираються ЗагальнимиЗборамистроком до наступних річних зборів товариства.

4.2.   НаглядоваРадаздійснюєсвоїповноваженнядозакінчення строку на який їх було обрано та обранняновогоскладуНаглядовоїРади.ПовноваженнячленаНаглядовоїРадидійснізмоментуйогозатвердженнярішеннямЗагальнихЗборів.

4.3.   Уразі,якщопіслязакінченнястроку,наякийобранаНаглядоваРада,ЗагальнимиЗборамизбудь-якихпричиннеприйняторішенняпрообранняабопереобранняНаглядовоїРади,повноваженнячленівНаглядовоїРадипродовжуютьсядодатиприйняттяЗагальнимиЗборамирішення прообрання абопереобрання членівНаглядової Ради.

4.4.   ЗагальніЗбориАТможутьприйнятирішенняпродостроковеприпиненняповноваженьчленів Наглядової Радитаодночаснеобрання новихчленів.

4.5.    БезрішенняЗагальнихЗборівповноваженнячленаНаглядовоїРадиприпиняютьсязодночасним припиненням діїдоговору(контракту)з ним:

4.5.1.  забажаннямчленаНаглядовоїРадизаумовиписьмовогоповідомленняпроцеАТзадватижні (заява подається у двох примірниках, один з яких подається голові Нагядової ради, другий Генеральному директору АТ);

4.5.2.  вразінеможливостівиконанняобов'язківчленаНаглядовоїРадизастаномздоров'я (у такому випадку член Наглядової ради зобов’язаний повідомити Голову Наглядової ради та Генерального директора АТ протягом 2 (двох) днів з моменту виникнення відповідних обставин);

4.5.3.  вразінабраннязаконноїсиливирокомчирішеннямсуду,якимйогозасудженодопокарання,щовиключаєможливістьвиконанняобов'язківчленаНаглядовоїРади;

4.5.4.  вразісмерті,визнанняйогонедієздатним,обмеженодієздатним,безвісновідсутнім,померлим;

4.5.5.  в разі неможливостівиконанняобов'язківчленаНаглядової Ради за наявностізаборонивиконанняобов’язківпосадовоїособиорганівАТ.

4.5.6.  в разі втрати статусу акціонера АТ.

4.6. У разі, якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, складатиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами кількісного складу, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів Товариства для обрання  всього складу наглядової ради.

Уразі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання всього складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

5.  ОБРАННЯ ЧЛЕНІВНАГЛЯДОВОЇРАДИ АТ.

 

5.1.ЧлениНаглядовоїРадиобираютьсяЗагальнимиЗборамивиключношляхомкумулятивногоголосування.

5.2.Кумулятивнеголосування-цеголосуванняпідчасобранняорганівАТ,колизагальнакількістьголосівакціонерапомножуєтьсянакількістьчленіворгануАТ,щообираються,аакціонермаєправовіддативсіпідрахованітакимчиномголосизаодногокандидатааборозподілитиїхміжкількомакандидатами.

5.3.  ПравовисуватикандидатівдляобраннядоскладуНаглядовоїРадимаютьлишеакціонери.

5.4.  Одна й тасамаособаможе обиратисядо складуНаглядової Радинеодноразово.

5.5.      Пропозиція/пропозиціїАкціонерапровисуваннякандидатівдляобраннядоскладуНаглядовоїРадиподаєтьсяуписьмовійформібезпосередньодоАТабонадсилаєтьсярекомендованимлистомзповідомленнямпроврученнянаім’я Голови Наглядової ради непізнішеякза7днівдодатипроведенняЗагальнихЗборів.ВисуваннякандидатівуденьпроведенняЗагальнихЗборівнедопускається.

5.6.   СвоєчасністьнаданняпропозиціївизначаєтьсязадатоюотриманняпропозиціїАТ.АТненесевідповідальністьзаневключенняпропозицій,якінадійшлидоАТпіслявизначеногозаконодавством терміну.

5.7.  Пропозиція акціонеращодо кандидата фізичної особи  до складу членів Наглядової ради повиннамістити:

                                  

5.8.    Кандидати фізичні особи,яківисуваютьсядляобраннядоскладуНаглядовоїРадимаютьвідповідатинижчезазначеним вимогам:

5.9.      До заяви  акціонера  провисуваннякандидатівдляобраннядоскладуНаглядовоїРади має бути додана письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства, в якій кандидат – фізична особа обов’язково має зазначити наступні дані про себе:

5.10.    Пропозиціяповиннабутипідписанакожнимакціонером(йогопредставником),щоїївносить.  Уразіпідписанняпропозиціїпредставникомакціонерадопропозиціїдодаєтьсядовіреність(копіядовіреності,засвідченаувстановленомупорядку),що міститьвідомості,передбаченічинним законодавством.

5.11.   НаглядоваРадаАТ,авразіскликанняпозачерговихЗагальнихЗборівтакогоАТнавимогуакціонерівувипадках,передбаченихЗаконом,-акціонери,якіцьоговимагають,приймаютьрішенняпровключенняпропозиційщодокандидатівдоскладуНаглядовоїРадиАТ–непізнішеніжза4 дні до дати проведення ЗагальнихЗборів.

5.12.  Пропозиціїакціонерів(акціонера),якісукупноєвласниками5(п’ять)абобільшевідсотківпростихакцій,підлягаютьобов'язковомувключеннюдопорядкуденногоЗагальнихЗборів.УтакомуразірішенняНаглядовоїРадипровключенняпитаннядопорядкуденногоневимагається,апропозиціявважаєтьсявключеноюдопорядкуденного,якщовонаподаназ дотриманнямвимогп.п.5.3.-5.11.

5.13.   РішенняпровідмовуувключеннідопорядкуденногоЗагальнихЗборівАТпропозиціїакціонерів(акціонера),якісукупноєвласниками5абобільшевідсотківпростихакцій,можебутиприйнято тількиуразі:

5.14.   МотивованерішенняпровідмовуувключенніпропозиціїдопорядкуденногоЗагальнихЗборівАТ надсилаєтьсяНаглядовоюРадоюакціонерупротягом 3 днів з моментуйогоприйняття.

5.15.  Наявністьправавласностінаакції(акцію)АТвкандидата(кандидатів)маєбутиперевіренаГенеральним директоромзгіднозізведенимобліковимреєстромрахунківвласниківціннихпаперів,якімаютьправонаучасть уЗагальнихзборах,складеного впорядку,передбаченомучинним законодавством.

5.16.   Генеральний директорнепізнішеякза3днідопроведенняЗагальнихЗборівповиненнаправитирекомендованимлистомабовручитизаособистимпідписомкожномукандидату,включеномудоспискукандидатур для голосуваннянавиборах до складуНаглядовоїРадиАТ,повідомлення,якемаємістити інформаціюпро:

5.17.   Кандидат,якоговисунулидляобраннядоскладуНаглядовоїРадиАТ,маєправоубудь-якийчасзнятисвоюкандидатуру,письмовоповідомившипроцеАТ.ЯкщокандидатуракандидатащовідмовивсявідобраннядоскладуНаглядовоїРадивжевнесенадобюлетенюкумулятивногоголосування–головаЗагальнихЗборівповиненпопередитиучасниківЗагальнихЗборівпроте,щоголоси,відданізатакогокандидатанезараховуються.

5.18.       ПриобраннічленівНаглядовоїРадикумулятивнимголосуваннямголосуванняпроводиться щодовсіхкандидатів одночасно.

5.19.    ОбранимидоскладуНаглядовоїРадивважаютьсякандидати,якінабралинайбільшукількістьголосів порівняно з іншими кандидатами.

5.20.  Якщо кількість голосів,якуакціонер(йогопредставник)віддавза кандидата (кандидатів), перевищуєзагальнукількістьголосів,якутакийакціонермаєпідчаскумулятивногоголосування,тоголосиакціонераневраховуютьсялічильноюкомісієюприпідрахункуголосів.

5.21.  Якщокількістьголосів,якуакціонер(йогопредставник)віддавзакандидата(кандидатів),єменшоюзагальноїкількостіголосів,якутакийакціонермаєпідчаскумулятивногоголосування,толічильноюкомісієювраховуютьсяголосиакціонеравідданізакандидата(кандидатів).

5.22.  ЯкщозарезультатамикумулятивногоголосуваннящодообраннячленівНаглядовоїРадилічильнакомісіяакціонерноготовариствавстановить,щокількістькандидатівучлениНаглядовоїРади,заякихбуливідданіголосиакціонерів,єменшоюзавстановленийкількіснийскладНаглядовоїРади,торішеннязарезультатамитакогокумулятивногоголосуваннявважаєтьсянеприйнятим,аскладНаглядовоїРади-несформованим.

5.23.    Якщозарезультатамикумулятивногоголосуваннякількістькандидатів,якіможутьвважатисяобранимидоскладуНаглядовоїРади,перевищуєкількіснийскладцьогооргануузв'язкузтим,щодваабобільшекандидатівнабралирівнукількістьголосів,ірезультатитакогоголосуваннянедаютьзмогивизначити,хтозтакихкандидатіввважаєтьсяобранимдоскладуНаглядовоїРади,торішеннязарезультатамитакогокумулятивногоголосуваннявважаєтьсянеприйнятим,аскладНаглядовоїРади-несформованим.

5.24.    ПрикумулятивномуголосуваннічлениНаглядовоїРади вважаютьсяобранимидо їїскладу,аНаглядоваРадавважаєтьсясформованоювиключнозаумовиобранняповногокількісногоскладуНаглядової Ради.

5.25.                    ПісляобраннячленівНаглядовоїРадизкожнимчленомНаглядовоїРадиукладаєтьсяцивільно-правовийаботрудовийдоговір(контракт),уякомупередбачаютьсяпорядокроботи,права,обов'язки,відповідальністьсторін,умовитапорядоквиплативинагороди,підставидостроковогоприпиненнятанаслідкирозірваннядоговорутощо.У разі укладення цивільно-правовогодоговоруможебутиабооплатним, абобезоплатним.

5.26.                    Діядоговору(контракту)зчленомНаглядовоїРадиприпиняєтьсяуразіприпиненняйогоповноважень.

5.27.                    ЗадорученнямЗагальнихЗборіввідіменіАТцивільно-правовіаботрудовідоговори(контракти)з членамиНаглядової Ради укладає особапризначенаЗагальнимиЗборами.

 

 

 

6.     ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ, ТАВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВНАГЛЯДОВОЇРАДИ АТ.

 

6.1.  ЧлениНаглядової Ради маютьправо:

6.1.1.         отримуватиповну,достовірнутасвоєчаснуінформаціюпроАТ,необхіднудлявиконаннясвоїхфункцій,знайомитисяіздокументамиАТ,отримуватиїхкопії,атакожкопії документівфілійпідприємствАТ, дочірніх підприємств та юридичних осіб в яких АТ приймає участь.ВищезазначенаінформаціятадокументинадаютьсячленамНаглядовоїРадипротягом5(п’яти)робочихднівздатиотриманняАТвідповідногозапитунаім'яГенерального директора;

6.1.2.         заслуховуватизвітиГенерального директора,посадовихосібАТпопитанняхїхньоїдіяльності.

6.1.3.         залучатифахівцівтаекспертівдоаналізуокремихпитаньдіяльностіАТ.

6.1.4.         вимагатискликанняпозачерговогозасіданняНаглядовоїРадиАТ;

6.1.5.         надаватиуписьмовійформізауваженнянарішенняНаглядовоїРадиАТ;

6.1.6.         отримуватисправедливувинагородутакомпенсаційнівиплатизавиконанняфункційчлена

НаглядовоїРади;

6.1.7.         Приймати рішення та затверджувати проекти документів з питань, що належать до компетенції Наглядової ради АТ;

6.1.8.         Відкладати прийняття рішення з питань, що розглядаються та відправляти надані матеріали на доопрацювання;

6.1.9.         Надавати Генеральному директору і Загальним Зборам рекомендації щодо розгляду питань, остаточне прийняття рішень по яких не входить до компетенції Наглядової ради;

6.1.10.      Запрошувати на свої засідання Генерального директора, заступників Генерального директора, керівників структурних підрозділів підприємства, інших посадових осіб товариства, осіб, що ініціювали винесення питання на розгляд Наглядової ради та отримувати необхідні пояснення та інформацію;

6.1.11.      Вимагати виконання оформлених належним чином рішень прийнятих на засіданні Наглядової ради по питаннях, що відносяться до її компетенції та вимагати пояснень щодо їх невиконання.

6.2.  Члени Наглядової Ради зобов'язані:

6.2.1.         керуватисяусвоїйдіяльностіінтересами АТ та чиннимзаконодавствомУкраїни,СтатутомАТ,цимПоложенням,іншимивнутрішнімидокументамиАТ;

6.2.2.         виконуватирішення,прийнятіЗагальнимиЗборамиакціонерівтаНаглядовоюРадоюАТ;

6.2.3.         дотримуватисявсіхвстановленихуАТправил,пов'язанихізрежимомобігу,безпекитазбереженняінформаціїзобмеженимдоступом.Нерозголошуватиконфіденційнуінформацію,якасталавідомоюузв'язкуіз виконаннямфункційчленаНаглядовоїРади,особам,якінемаютьдоступудотакоїінформації,атакожвикористовуватиїїусвоїхінтересахабовінтересахтретіхосіб;

6.2.4.         повідомитипротягом7днівуписьмовійформіНаглядовуРадутаГенерального директорапровтратустатусуакціонераАТ ( стосується юридичних осіб- акціонерів);

6.2.5.         своєчаснонадаватиЗагальнимЗборам,НаглядовійРадіповнуіточнуінформаціюпродіяльністьтафінансовийстанАТ;

6.2.6.         повідомляти Голову Наглядової радита Генерального директора про наявність обставин, що виключають можливість подальшого перебування на посаді члена Наглядової ради передбачені п.3.2 цього Положенняу строк, що не перевищує трьох робочих днів з моменту коли їм стало відомо про настання цих обставин;

6.2.7.         здійснювати свою діяльність з метою збільшення прибутковості Товариства та забезпечення стійкого фінансово-економічного становища АТ.

6.3.   Наглядова РадаАТмаєправоделегуватичастинусвоїхповноважень, що не є її виключною компетенцією Генеральному директору АТ,якщоіншебезпосередньоневстановленозаконодавчимиактами України абоСтатутом.

6.4.    ЧлениНаглядовоїРадинесутьвідповідальністьпередАТзазбитки,завданіАТїхвинними діями (бездіяльністю) згідно із діючим законодавством.

6.5.    НенесутьвідповідальностічлениНаглядовоїРади,якіголосувалипротирішення,якезавдалозбитківАТ, абоне бралиучастіуголосуванні.

6.6.   ПривизначенніпідставтарозмірувідповідальностічленівНаглядовоїРадиповиннібутиприйнятідо увагизвичайніумови діловогообігутаіншіобставини,якімаютьзначення для справи.

 

7.   КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇРАДИ АТ.

 

7.1. Компетенція Наглядової ради визначається законом, статутом товариства та цим положенням.

7.2. До виключної компетенції  наглядової ради відноситься:

1)        затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів (затверджені положення підписуються Генеральним директором, прошиваються та скріплюються печаткою АТ);

2)        затвердження посадових інструкцій  заступників генерального директора, головного інженера та головного бухгалтера;

3)        визначення організаційної структури товариства та структури апарату управління товариством;

4)        затвердження за поданням генерального директора штатного розкладу та посадових окладів працівників, внесення змін до штатного розкладу та зміну посадових окладів працівників;

5)        затвердження кошторисів витрат наглядової радита ревізійної комісії товариства;

6)        розгляд звітів фінансово-господарської діяльності товариства за квартал, півріччя, рік за поданням виконавчого органу товариства;

7)        ухвалення стратегії товариства, бізнес планів, річного,  місячного бюджетів, погодження програм в тому числі інвестиційних програм  та здійснення контролю за їх реалізацією;

8)        підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергового порядку денного;

9)        прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках встановлених законом;

10)    прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;

11)    прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

12)    прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

13)    затвердження ринкової вартості майна у випадках передбачених законом;

14)    обрання та припинення повноважень генерального директора;

15)    погодження за поданням генерального директора кандидатур на посади заступників генерального директора, головного інженера та головного бухгалтера;

16)    погодження рішення генерального директора про звільнення заступників генерального директора, головного інженера та головного бухгалтера;

17)    погодження рішення генерального директора про призначення та звільнення керівників філій, представництв, дочірніх підприємств, юридичних осіб створених товариством та в яких товариство приймає участь;

18)    затвердження умов контракту, який укладатиметься з генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;

19)    обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг та припиненя договору із ним;

20)    визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку встановленого законом;

21)    визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;

22)    затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах;

23)    вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, інших юридичних особах, про заснування інших юридичних осіб;

24)    вирішення питань віднесених до компетенції наглядової ради законом у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

25)    прийняття у порядку та у межах закону рішення про вчинення значних правочинівта правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

26)    визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання утому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

27)    прийняття рішення про обрання оцінювача товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

28)    прийняття рішення про обрання (зміну) депозитарія, зберігача цінних паперів (депозитарної установи) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

29)    надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до закону;

30)    встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;

31)    визначення загальних засад інформаційної політики товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики товариства.

32)    у разі необхідності вимагає проведення спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності товариства;

33)     узгодження питань проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;

34)    прийняття рішення про притягнення до відповідальності генерального директора товариства, пред’явлення позову до Генерального директора;

35)    узгодження питань забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення, здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивність та незалежністю аудитора.  Здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявленні під час проведення перевірок ревізійною комісією, службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором.

36)    ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності товариства;

37)    узгодження питань призначення та звільнення внутрішніх аудиторів товариства.

38)    дає згоду на укладення товариством правочинів пов'язаних з витрачанням коштів та майна товариства на суму, що перевищує 50 (п'ятдесят) тисяч гривень та  правочинів якщо сума попередніх закупівель за тим самим предметом, що пропонується до закупівлі,  за останній календарний місяць перевищує 50 (п’ятдесят) тисяч гривень.

39)    прийняття рішення про створення реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень.

7.3. Наглядова рада зберігає свої повноваження, коли у її складі більше половини від обраних членів.

 

8.   ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇРАДИ АТ.

 

8.1. Організаційноюформоюроботи Наглядової Ради є черговітапозачерговізасідання.

8.2. ЗасіданняНаглядовоїРадиАТскликаютьсязанеобхідності,аленерідшеодногоразунатри місяцізамісцезнаходженням АТ.

8.3. ЗасіданняНаглядовоїРадискликаютьсяГоловоюНаглядовоїРадизавласноюініціативою абонавимогу:

8.3.1.         членаНаглядовоїРадиАТ;

8.3.2.         РевізійноїкомісіїАТ;

8.3.3.         Генерального директора;

Особи,навимогуякихскликаєтьсязасіданняНаглядовоїРади,берутьучастьу такомузасіданні.

8.4.  ЗасіданняНаглядової Ради можепроводитисяуформі:

8.4.1.         спільноїприсутностічленівНаглядовоїРадиувизначеномумісцідляобговоренняпитаньпорядкуденноготаголосування(далі-уформіспільноїприсутності);

8.4.2.         заочногоголосування(методом опитування,якщо жоден               з членівНаглядової Ради незаперечуєпротинього).

8.5.        РішенняпропроведеннязасіданняНаглядовоїРади у формізаочногоголосуванняприймається Головою НаглядовоїРади АТ.

8.6.        ЗасіданняНаглядовоїРади у формізаочногоголосуваннянеможепроводитисяпривирішеннітакихпитань:

8.6.1.         затвердженнярічногобюджету,бізнес-планівАТ;

8.6.2.         визначенняпереліку відомостей, що є конфіденційними,а також встановлення порядкудоступудоконфіденційноїінформації;

8.6.3.         проведенняперевіркидостовірностірічної  таквартальної  фінансової   звітності  доїїоприлюдненнята(або)поданнянарозглядЗагальнихЗборівакціонерів;

8.6.4.         прийняття рішень про обрання генерального директора Товариства;

8.6.5.         прийняттярішеньпроукладенняправочинівнасумувід10%до25%балансовоївартостіактивівАТзаданимиостанньоїрічноїфінансовоїзвітностіАТ.

8.6.6.         прийняття рішення про обрання Заступника Голови Наглядової ради;

8.6.7.         прийняття рішення про обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, та припинення договору з ним;

8.6.8.         прийняття рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

8.6.9.         прийняття рішення про наділення філій основними засобами та обіговими коштами які належать товариству на правах власності, затвердження їх балансу;

8.6.10.      прийняття рішення про наділення статутним капіталом  створеного товариством підприємства, дочірнього підприємства;

8.6.11.      прийняття рішення про винесення на затвердження загальних зборів акціонерів питання про виділ, порядок і умови виділу  товариства, затвердження розподільного балансу.

8.7.        ЗарішеннямГоловиНаглядовоїРадивзасіданняхНаглядовоїРадизправомдорадчогоголосуберутьучастьГенеральний директор,представники профспілковогоабо іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу та інші визначені нею особи.

8.8.Вимогапроскликанняпозачергового засіданняНаглядовоїРади

8.8.1Вимогапроскликанняпозачергового засіданняНаглядовоїРадискладаєтьсяуписьмовійформііподається безпосередньо до АТ або відсилається рекомендованим листом на адресуАТ наім'яГоловиНаглядової Ради.

8.8.2.   Датоюнадання вимоги вважаєтьсядата:

8.8.2.1.    врученняповідомленняпідпідпис;

8.8.2.2.    зазначенанавідбитку  календарногоштемпеляпоштової  організації,що  прийнялаповідомленнявідвідправника.

8.8.3.        Вимогапроскликання засіданняНаглядовоїРади повиннамістити:

8.8.3.1.    прізвище,ім'ятапобатькові,посадуособи,щоїївносить;

8.8.3.2.    підставидляскликанняпозачерговогозасіданняНаглядовоїРади;

8.8.3.3.    формулюванняпитання,якепропонуєтьсявнестидопорядкуденного.

8.8.4.        Вимогаповиннабути підписанаособою,щоїїподає.

8.8.5.     ЗасіданняНаглядовоїРадиповиннобутискликаноГоловоюНаглядовоїРадинавимогуосіб, вказаних в п.п.8.3. цьогоПоложення непізнішеякчерез3 дні після отримання ГоловоюНаглядової Ради відповідноївимоги.

8.8.6.Порядокденний засідання Наглядової Ради затверджується ГоловоюНаглядової Ради.

          8.9.ПорядокскликаннязасіданьНаглядовоїРади.

8.9.1.Дата, час та місце проведення засідання Наглядової Ради, порядок денний засідання Наглядової ради узгоджуються з Головою Наглядової ради секретарем Наглядової ради.

8.9.2.Проект порядку денного засідання Наглядової ради затверджується Головою Наглядовою радою та передається секретарю Наглядової ради не пізніше ніж за п’ять робочих днів до визначеної ним дати проведення засідання Наглядової ради. Секретар Наглядової ради зобов’язаний протягом доби, з дня отримання порядку денного засідання Наглядової ради, передати його копію Генеральному директору Товариства для призначення відповідальних осіб.

8.9.3.Підготовка документів до засідання Наглядової ради проводиться секретарем Наглядової ради, а за його відсутністю Генеральним директором або іншою особою уповноваженою на виконання його функцій особою.

8.9.4.ПроскликаннязасіданьНаглядовоїРадисекретар Наглядової ради повідомляє кожногочленаНаглядовоїРади шляхом направлення їм, не пізніше ніж за два робочих дні до проведення засідання відповідного повідомлення особисто або у разі неможливості  телефонограмою, факсограмою.

8.9.5.Повідомленнямаєміститиінформаціюпродату,час,місце,формупроведеннязасідання тайогопорядокденний та належним чином оформлені необхідні матеріали – інформаційні листи по питанням порядку денного та формулювання рішень з кожного питання порядку денного засідання (проекти рішень Наглядової ради).

8.9.6.Інформаційні листи по питанням порядку денного засідання Наглядової Ради та проекти рішень оформлюються письмово та окремо по кожному питанню особою, що призначається на це Генеральним директором. Строк (термін) оформлення інформаційного листу по питанню порядку денного та проекту рішення встановлюється Генеральним директором АТ виходячі зі складності та обсягу відповідного питання та повинен бути достатнім для вручення цих документів секретарю Наглядової ради не пізніше ніж за три робочих дні до засідання наглядової ради.

8.9.7.Інформаційний лист по питанню порядку денного засідання Наглядової ради обов’язково підписується особою, що його готує, особою, що доповідатиме по відповідному питанню порядку денного. Інформаційний лист має  містити у собі інформацію достатню для розгляду питання та прийняття рішення Наглядовою радою. У інформаційному листі по питанню порядку денного щодо необхідності укладення правочину пов’язаного із витрачанням коштів АТ повинна міститися інформація щодо опрацювання не менше ніж трьох комерційних пропозицій та належним чином доведена обгрунотованість вибору певного контрагента. Комерційні пропозиції мають бути оформлені згідно з встановленими у АТ правилами та у обов’язковому порядку додаватися до інформаційного листа. Відповідальність за наявність повного пакету документів до розгляду порядку денного несе особа, що здійснює підготовку Інформаційного листа та секретар Наглядової ради.

 8.9.8.Секретар Наглядової ради має право не приймати Інформаційний лист та проект рішення з питання порядку денного, якщо він не відповідає вимогам цього Положення, про що він зобов’язаний повідомити голову Наглядової ради у той же день. У такому разі Голова Наглядової ради виключає відповідне питання з порядку денного про що секретар Наглядової ради має повідомити всіх членів Наглядової ради та осіб запрошених на засідання Наглядової ради.

8.9.9.Формулювання рішення по питанню порядку денного засідання (проект рішення Наглядової ради) візується особою, що готує відповідне формулювання та підписується керівником юридичного відділу, а увипадку його відсутності іншою особою призначеною виконувати його функції, та Генеральним директором АТ.

8.10.ПорядокприйняттярішеньназасіданняхНаглядовоїРади.

8.10.1. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини її складу

8.10.2.    РішенняНаглядовоїРади  приймаютьсяпростоюбільшістюголосівчленів

НаглядовоїРади(більше50 %голосів),якіберутьучастьуїїзасіданні, крім випадків передбачених Статутом та цим Положенням.

8.10.3.Рішення Наглядової ради приймаєтьсяне менше як3/4 голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні та мають право голосу з наступних питань:

- прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- прийняття рішення про обрання (дострокове припинення повноважень) Генерального директора Товариства;

- прийняття рішення про обрання (переобрання) Заступника Голови Наглядової ради;

-прийняття рішення про обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг та припинення договору з ним;

- прийняття рішення про створення, реорганізацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень.

- прийняття рішення про наділення філій основними засобами та обіговими коштами які належать товариству на правах власності, затвердження їх балансу;

- прийняття рішення про наділення статутним капіталом дочірнього підприємства, створеного товариством  підприємства;

- прийняття рішення про винесення на затвердження загальних зборів акціонерів питаня про виділ, порядок і умови виділу товариства, затвердження розподільного балансу.

8.10.4.Підчасголосування(незалежновідформипроведеннязасідання)головатакоженізчленівНаглядовоїРадимаютьодинголос.Уразі,якщоголосирозділилисяпорівну,голосГоловиНаглядової Ради є вирішальним.Таке право вирішального голосу є виключним правом Голови Наглядової ради, як члена Наглядової ради обраного Загальними зборами акціонерів АТ.

8.10.5.РішенняНаглядовоїРадиназасіданніуформіспільноїприсутностіприймаєтьсяспособомвідкритогоголосування.

8.10.6.Член Наглядової ради, який не згоден із рішенням та голосував проти його ухвалення або небрав участі у засіданні на якому було прийняте рішення має право протягом 2 (двох) робочих днів з дати проведення засідання (отримання протоколу) викласти у письмовій формі і надати свої зауваження Голові Наглядової ради АТ. Зауваження членів наглядової ради додаютться до протоколу і стають його невід’ємною частиною.

8.10.7.Якщо наглядова рада розглядає питання стосовно члена Наглядової ради або якщо питання  стосується структурного підрозділу Товариства, керівником якого він є,то цей Член Наглядової ради  не приймає участі у голосуванні по відповідному питанню порядку денного.

8.11.      ПорядокприйняттярішеньназаочнихзасіданняхНаглядовоїРади.

8.11.2.    УразіпроведеннязасіданняНаглядовоїРадиуформізаочногоголосування, секретар Наглядової ради зобов’язаний забезпечити належне оформлення опитування всіх членів Наглядової ради з питань порядку денного для чого він повинен забезпечити кожного члена наглядової ради наступними документами:

- порядок денний засідання яке проводиться у формі заочного голосування;

- матеріали, які необхідні членам Наглядової ради для розгляду питання та прийняття по ньому рішення;

- інформаційні листи та проекти рішень з кожного питання порядку денного оформлені належним чином.

8.11.3.    Проекти рішень Наглядової ради для проведення засідання у формі заочного голосування мають містити:

8.11.4.    РішенняНаглядовоїРадиуразіпроведеннязасіданняНаглядовоїРадиуформізаочногоголосуванняприймаютьсяпростоюбільшістюголосівчленівНаглядовоїРади(більше50 %голосів)відзагальноїкількостічленівНаглядовоїРади.Уразі,якщоголосирозділилисяпорівну,голосГоловиНаглядової Ради є вирішальним.

8.11.5.  ЗапідсумкамизаочногоголосуваннясекретарНаглядовоїРадиоформляєвідповідний протокол.

8.11.6.  Протоколзаочногоголосуваннямаєбутиостаточнооформленийпротягом3робочихднівздати проведення засідання у формі заочного голосування.

8.11.7.    ПротоколзаочногоголосуванняпідписуєтьсяГоловоюНаглядовоїРадитасекретаремНаглядової Ради.

8.11.8.    Проекти рішеньНаглядовоїРадидодаються(підшиваються)секретаремНаглядовоїРади допротоколуістаютьйогоневід'ємноючастиною.

8.12.      Протокол засідання Наглядової Ради.

8.12.2.    Під час засідання Наглядової Ради секретар Наглядової Ради веде протокол. Рішення Наглядової  Ради АТ оформлюються протоколом.

8.12.3.    Протокол засідання Наглядової Ради має бути остаточно оформлений протягом

5 (п’яти) днів після проведення засідання.

8.12.4.    У протоколі засідання Наглядової Ради зазначаються:

-          повне найменуванняАТ;

- дата та місце проведення засідання Наглядової Ради та зазначення форми засідання;

- особи,які були присутні на засіданні;

- голова та секретар засідання;

- наявність кворуму;

- питанняпорядкуденного;

- поіменні підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової Ради, які голосували "за", "проти"(або утрималися від голосування) з кожного питання;

              - зміст рішень, прийнятих Наглядовою Радою.

8.12.5.    Протокол засідання Наглядової Ради у формі спільної присутності всіх членів підписується Головою Наглядової ради та всіма членами Наглядової ради, які брали участь у засіданні. Виписки із протоколів підписує Голова та секретар Наглядової радиПротокол засідання Наглядової Ради АТ і виписки з нього засвідчуються печаткою АТ. Протокол засідання Наглядової Ради передається на зберігання Секретарю Наглядової ради.

8.12.6.    Протоколи засідань наглядової ради прийняті у кожному звітному році зберігаються секретарем Наглядової ради до моменту проведення чергових загальних зборів акціонерів за відповідний звітний рік, окрім протоколів про призначення генерального директора АТ та розподілу функціональних обов`язків між членами Наглядової ради, які зберігаються  протягом всього строку діяльності АТ.

8.12.7.    Протягом терміну, зазначеного у п.8.12.6 протоколи засідань наглядової ради повинні надаватися для ознайомлення посадовим особам органів управління АТ за письмовою вимогою в порядку, передбаченому АТ.

8.12.8.    Рішення,прийняті НаглядовоюРадою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової РадиГенеральним директором, структурними підрозділами та працівниками АТ.

8.12.9.    Рішення Наглядової Ради доводяться до їх виконавців у вигляді виписок із протоколу окремо із кожного питання. Виписки із протоколу засідання Наглядової Ради оформлюються секретарем Наглядової Ради і надаються особисто під підпис кожному виконавцю протягом 10 днів з дати проведення засідання Наглядової Ради.

8.12.10.Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою Радою,здійснює Голова Наглядової Радиі, за його дорученням, секретар Наглядової Ради.

8.12.11.Наглядова Рада має право використовувати з метою вивчення та аналізу певних аспектів діяльності АТ, послуги фахівців АТ(юристів, фінансистів тощо). Крім того, Наглядова Рада,може у раз інеобхідності приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.

 

9.   ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

 

9.1. Завиконаннясвоїхобов'язківчлениНаглядовоїРадиякпосадовіособиАТодержуютьгрошовувинагороду,компенсуютьвитрати,пов'язанііз виконанням функцій членаНаглядової Ради.

9.2. Розміривинагороди НаглядовоїРадиАТ,встановлюютьсяЗагальнимизборамиакціонерів.

9.3. ВинагородачленамНаглядовоїРадивиплачуєтьсянапідставірішенняЗагальнихЗборів.

9.4. Голові та членам наглядової ради компенсуються виплати у зв’язку з службовим відрядженням, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством.

9.5. Залежно від результатів роботи товариства за рік, голові наглядової ради може виплачуватися додаткова винагорода на підставі рішення загальних зборів акціонерів про розподіл прибутку.

9.6. ВинагородачленамНаглядовоїРадиАТвиплачуєтьсявстрокиразомзвиплатоювсіміншим категоріям працівниківАТ завідповідний період.

9.7. Голова Наглядової ради забезпечується кабінетом,легковим транспортом для роботи, санаторно-курортним лікуванням для себе та членів своєї родини.

 

 

ГоловаЗагальних

зборівакціонерів                                                       В.Л. Латиш

 

Секретар Загальних

зборів акціонерів                                                      О.В. Левіна