ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПАО «МАРІУПОЛЬГАЗ» від 14.04.2014

Затверджено:

Загальними зборами акціонерів  ПАТ «Маріупольгаз»

Протокол № __ від “ 14 “ квітня  2014 р.

Голова Загальних Зборів                    В.Д. Онищук

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

         ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «МАРІУПОЛЬГАЗ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 м. Маріуполь, 2014 р.

 

 

1.  ПРЕАМБУЛА.

1.1.         Положення про Наглядову Раду ПАТ «Маріупольгаз» розроблено відповідно до Закону України “Про акціонерні товариства” (далі - Закон) Господарського, Цивільного Кодексів і Статуту публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Маріупольгаз» (далі -  Статут).

1.2.     Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування, організацію роботи та компетенцію Наглядової Ради товариства (далі АТ), а  також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової Ради.

1.3.     Це Положення затверджується Загальними Зборами акціонерів і може бути змінене або скасоване тільки Загальними Зборами.

1.4.          У випадку, якщо окремі норми цього Положення суперечитимуть законодавству України та/або Статуту, вони втрачають чинність, та застосовуються відповідні норми законодавства України та/або Статуту. Недійсність окремих  норм цього Положення не тягне за собою недійсності інших норм Положення та Положення в цілому. Після виявлення таких норм до цього Положення мають бути внесені відповідні зміни чи доповнення.

1.5.          Якщо в процесі роботи Наглядової ради виникнуть питання не врегульовані цим Положенням, то до цих питань мають застосовуватися норми чинного законодавства України і Статуту Товариства. Після виявлення таких питань, до цього Положення мають бути внесені відповідні зміни чи доповнення.

1.6.          У своїй діяльності Нагядова рада керується чинними нормативно-правовими актами України, статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами, а також рішеннями, які ухвалені загальними зборами акціонерів.

1.7.          Жодні органи Товариства, за винятком загальних зборів акціонерів, не мають права втручатися в діяльність Наглядової ради або давати раді вказівки щодо порядку здійснення покладених на неї функцій, а також з інших питань, які віднесено до її компетенції. 

 

2.      ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

2.1.  Вищим органом керування акціонерним товариством є Загальні Збори акціонерів.

2.2.   Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює стратегічне керівництво діяльністю товариства, захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства та виконує рішення Загальних зборів.

2.3.   Наглядова  Рада  АТ  здійснює  свої  повноваження  в  період  між  Загальними  Зборами

акціонерів та підзвітна Загальним Зборам.

2.4.  Метою діяльності НаглядовоїРади є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань АТ, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності АТ, забезпечення високоефективної виробничо-господарської діяльності АТ, здійснення контролю за діяльністю Генерального директора АТ.

2.5.    Компетенція Наглядової Ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенції Наглядової Ради визначаються Законом.

2.6.   Статутом АТ або за рішенням Загальних Зборів на Наглядову Раду може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних Зборів, але не є виключною компетенцією Загальних Зборів.

2.7.    Наглядова Рада звітує перед Загальними зборами акціонерів про свою діяльність, загальний стан АТ та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети АТ.

2.8.   Голова й члени Наглядової Ради АТ є посадовими особами АТ.

2.9.     Рішення Наглядової Ради АТ носять директивний характер і оформляються протоколом засідання Наглядової Ради.

2.10.    Рішення Наглядової Ради АТ, прийняті в межах повноважень обов'язкові для всіх акціонерів.

 

3.  СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ.

3.1.    Наглядова  Рада  складається  з  7  (семи)  фізичних  осіб ,  які  мають  повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. До складу Наглядової Ради входять: 

 • Голова Наглядової  Ради;
 • Заступник Голови Наглядової Ради;
 • секретар Наглядової Ради;
 • члени Наглядової Ради.

3.2.   Членом Наглядової Ради не може бути особа, яка відповідає хоча б одному з нижче наведених критеріїв:

3.2.1.      особи, які не мають повної цивільної дієздатності;

3.2.2.      особи,  які  мають  непогашену  судимість  за  злочини  проти  власності,  службові  чи господарські злочини;

3.2.3.      особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, якщо АТ провадить цей вид діяльності;

3.2.4.      особа, яка є народним депутатом України, членом Кабінету Міністрів України, керівником центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовцем, посадовою особою органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державним службовцем;

3.2.5.      особа яка є Генеральним директором АТ та/або членом  або головою Ревізійної Комісії АТ;

3.2.6.      особа, яка обіймає посаду голови або члена Наглядової ради в іншому товаристві;

3.2.7.       інші особи, щодо яких чинним законодавством встановлено обмеження на участь в Наглядових Радах АТ.

3.3.  Член Наглядової Ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової Ради - юридичної особи.

3.4.  Член Наглядової Ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій Раді. Керівник юридичної особи може сам виконувати функції члена Наглядової Радита/або видавати відповідні довіреності, які підтверджують повноваження представника. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій Раді  визначається самим акціонером.

3.5 Повноваження члена Наглядової Ради дійсні з моменту його обрання Загальними Зборами АТ. Повноваження представника акціонера-юридичної особи–члена Наглядової Ради дійсні з моменту видачі йому юридичною особою - членом Наглядової Ради довіреності та отримання АТ письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:

 • прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) представника;
 • дату народження представника;
 • серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
 • місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;
 • місце проживання або місце перебування представника.

Вимоги щодо обов’язкового особистого володіння акціями АТ на представників юридичних осіб - акціонерів обраних до складу Наглядової Ради  не розповсюджуються.

3.6.  Представник члена Наглядової Ради - юридичної особи може бути постійним, призначеним на певний строк або призначеним для участі у конкретному засіданні Наглядової Ради. Член Наглядової Ради – юридична особа має право в будь-який час замінити власного представника в Наглядовій Раді.

3.7.     Про делегування виконання обов’язків члена Наглядової Ради АТ іншому своєму представнику акціонер – юридична особа повинна в день прийняття рішення письмово факсом повідомити Генерального директора та Секретаря Нагядової ради АТ про прийняте рішення та направити повідомлення рекомендованим листом на ім’я Генерального директора та Наглядової Ради АТ .

3.8.   З дати направлення акціонером - юридичною особоюписьмового повідомлення про делегування виконання обов’язків члена Наглядової Ради іншому своєму представнику, рішення прийняті на засіданні Наглядової Ради за вирішальним голосом такого представника члена Наглядової Ради є недійсними.

3.9.   Член  Наглядової  Ради  –  юридична  особа несе  відповідальність  перед  АТ  за дії  свого представника в Наглядовій Раді.

3.10. Голова Наглядової ради АТ:

3.10.1. Головою Наглядової ради АТ стає той член Наглядової ради, який за результатами кумулятивного голосування на Загальних зборах АТ набрав більшість голосів акціонерів серед інших членів Наглядової ради. 

          3.10.2    Обов’язки Голови Наглядової Ради :

 • організує контроль за виконанням рішень Загальних зборів;
 • організує  роботу  Наглядової  Ради  та  здійснює  контроль  за  реалізацією  плану  роботи, затвердженого Наглядовою Радою;
 • скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової Ради;
 • організує роботу зі створення комітетів Наглядової Ради, висування членів Наглядової Ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами АТ;
 • готує доповідь та звітує перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової Ради, загальний стан АТ та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети АТ;
 • підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами АТ;
 • підписує документи від імені Наглядової Ради;
 • пропонує кандидатуру на посаду корпоративного секретаря Товариства;
 • від імені АТ підписує контракт із Генеральним директором;
 • від імені товариства підписує позов до Генерального директора товариства.

 

3.11.Заступник Голови Наглядової ради

          3.11.1. Голова Наглядової ради має заступника, який обирається членами Наглядової ради на першому засіданні Наглядової ради не менше як 3/4 голосів членів Наглядової ради, які беруть уачсть у засіданні та мають право голосу, на термін повноважень Наглядової ради. Особа кандидатура, якої поставлена на голосування, не бере участі у голосуванні з даного питання.

           3.11.2.  Заступник Голови Наглядової ради  протягом строку дії повноважень Наглядової Ради може бути переобраний за рішенням Наглядової Ради. Особа, яка переобирається, не бере участі у голосуванні.

          3.11.3. Заступник Голови наглядової ради за відсутністю Голови наглядової ради або у разі неможливості виконання ним своїх повноважень, виконує обов’язки Голови наглядової ради. 

 

3.12. Секретар Наглядової Ради.

3.12.1.   Секретар Наглядової Ради АТ обирається членами Наглядової Ради на першому засіданні Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради на термін повноважень Наглядової Ради. Особа, кандидатура якої поставлена на голосування, не бере участі у голосуванні з даного питання.

3.12.2.   Обов’язки Секретаря Наглядової Ради:

 • за  дорученням  голови  Наглядової  Ради  своєчасно повідомляє  всіх  членів  Наглядової  Ради  про проведення  чергових та позачергових засідань Наглядової Ради;
 • своєчасно забезпечує голову та членів Наглядової Ради необхідною інформацією та документацією згідно цього Положення;
 • здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій Раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;
 • оформляє документи, видані Наглядовою Радою та головою Наглядової Ради та забезпечує їх надання членам Наглядової Ради та іншим посадовим особам органів управління АТ;
 • веде протоколи засідань Наглядової Ради та здійснює їх належне зберігання;
 • веде книгу протоколів засідань Наглядової ради та забезпечує своєчасне її передання до архіву товариства;
 • Підписує протоколи засідань Наглядової Ради;
 • Оформлює виписки з протоколів засідання наглядової ради;
 • Інформує всіх членів Наглядової Ради про рішення, прийняті Наглядовою Радою шляхом заочного голосування;
 • Здійснює своєчасне та належне оформлення результатів заочного голосування в порядку передбаченому цим положенням;
 • Здійснює контроль за навністю (наданням) документів необхідних для розгляду питань порядку  денного та  для прийняття Наглядовою радою рішень по цим питанням.

3.12.3.   Секретар Наглядової Ради протягом строку дії повноважень Наглядової Ради може бути переобраний за рішенням Наглядової Ради. Особа, яка переобирається, не бере участі у голосуванні.

3.13.      Наглядова Рада може створювати із числа членів Наглядової Ради тимчасові та постійні комітети, які надають Наглядовій Раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції Наглядової Ради.

 

 

4.  СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ.

 

4.1.  Члени Наглядової Ради обираються Загальними Зборамитерміном на 3 (три)  роки.

4.2.  Наглядова Рада здійснює свої повноваження до закінчення строку на який їх було обрано та обрання нового складу Наглядової Ради. Повноваження члена Наглядової Ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних Зборів.

4.3.  У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова Рада, Загальними Зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової Ради, повноваження членів Наглядової Ради продовжуються до дати прийняття Загальними Зборами рішення про обрання або переобрання членів Наглядової Ради.

4.4.   Загальні Збори АТможуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради та одночасне обрання нових членів.

4.5.   Без рішення Загальних Зборів повноваження члена Наглядової Ради припиняються з одночасним припиненням дії договору (контракту) з ним:

4.5.1.     за бажанням   члена Наглядової Ради за умови письмового повідомлення про це АТ за два тижні (заява подається у двох примірниках, один з яких подається голові Нагядової ради, другий Генеральному директору АТ);

4.5.2.     в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової Ради за станом здоров'я (у такому випадку член Наглядової ради зобов’язаний повідомити Голову Наглядової ради та Генерального директора АТ протягом 2 (двох) днів з моменту виникнення відповідних обставин);

4.5.3.     в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової Ради;

4.5.4.     в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

4.5.5.     в  разі  неможливості  виконання  обов'язків  члена  Наглядової  Ради  за  наявності  заборони виконання обов’язків посадової особи органів АТ.

4.6.    Якщо кількість членів Наглядової Ради становить менше половини її кількісного складу (менше 4 осіб), АТ протягом 3 (трьох) місяців має скликати позачергові Загальні Збори для обрання всього складу Наглядової Ради. Члени Наглядової Ради, які залишилися у складі Наглядової Ради, вправі приймати рішення тільки про скликання таких позачергових Загальних Зборів.

 

5.  ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ.

 5.1. Члени Наглядової Ради обираються Загальними Зборамивиключно шляхом кумулятивного голосування.

5.2. Кумулятивне голосування - це  голосування  під час обрання органів АТ, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу АТ, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

5.3.  Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової  Ради мають лише акціонери.

5.4.  Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово.

5.5.     Пропозиція/пропозиції Акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової Радиподається у письмовій формі безпосередньо до АТ або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення на ім’я Голови Наглядової ради  не пізніше як за 7 днів до дати проведення Загальних Зборів. Висування кандидатів у день проведення Загальних Зборівне допускається.

5.6.  Своєчасність надання пропозиції визначається за датою отримання пропозиції АТ. АТ не несе відповідальність за невключення пропозицій, які надійшли до АТ після визначеного законодавством терміну.

5.7.  Пропозиція акціонера щодо кандидата фізичної особи  до складу членів Наглядової ради  повинна містити:

 • прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, що її вносить;
 • відомості про кількість, тип та/або клас належних йому акцій АТ;
 • назву органу, до якого висувається кандидат;
 • прізвище, ім'я, по батькові кандидата;
 • зазначення (за наявності) кількості, типу та/або класу акцій АТ, що належать кандидату;

 5.8.   Пропозиція акціонера щодо кандидата юридичної особи повинна містити:

 • прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, що її вносить;
 • відомості про кількість, тип та/або клас належних йому акцій АТ;
 • назву органу, до якого висувається кандидат;
 • Повне найменування кандидата;
 • Місцезнаходження кандидата;
 • Код за ЄДРПОУ кандидата;
 • зазначення  кількості, типу та/або класу акцій АТ, що належать кандидату;

5.9.   Кандидати фізичні особи, які висуваються для обрання до складу Наглядової Ради мають відповідати нижчезазначеним вимогам:

 • вища технічна, економічна або юридична освіта.

5.10.   До заяви  акціонера  про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової Ради має бути додана письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства, в якій кандидат – фізична особа обов’язково має зазначити наступні дані про себе:

 • прізвище, ім'я та по батькові;
 • рік народження;
 • кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого він обирається (за наявності);
 • освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація).
 • Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах;
 • Загальний стаж роботи;
 • Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років (період, місце роботи, займана посада).
 • Наявність (відсутність)  непогашеної (незнятої) судимості.
 • Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
 • Інформацію про те, чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається (за наявності).
 • Інформацію про акціонерів товариства, що є афілійованими особами кандидата (за наявності).

Кандидат – юридична особа обов’язково має зазначити наступні дані:

 • Повне найменування.
 • Місцезнаходження.
 • Код за ЄДРПОУ.
 • Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу орагну якого він обирається.
 • Інформацію про те, чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається (за наявності)
 •  Інформацію про акціонерів товариства, що є афілійованими особами кандидата (за наявності).
 • Інформацію визначену цим пунктом  про фізичну особу (осіб), яку (яких) кандидат юридична особа має намір уповноважити представляти свої інтереси в органі акціонерного товариства.

 

5.11.    Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її вносить.  У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

5.12.   Наглядова Рада АТ, а в разі скликання позачергових  Загальних Зборів такого АТ на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій щодо кандидатів до складу Наглядової Ради АТ – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних Зборів.

5.13.  Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п’ять) або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних Зборів. У такому разі рішення Наглядової Ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку  денного,  якщо  вона  подана  з  дотриманням  вимог п.п. 5.3.-5.11.

5.14.   Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних Зборів АТ пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

 • недотримання акціонерами строку, встановленого п. 5.5.-5.6.;
  • неповноти даних, передбачених п.п. 5.7-5.10.;
  • недотримання акціонерами вимог п. 5.11.;
  • якщо акціонери на дату внесення пропозиції не володіють у сукупності більш як 5 % простих акцій.

5.15.  Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних Зборів АТ надсилається Наглядовою Радою акціонеру протягом 3 днів з моменту його прийняття.

5.16.  Наявність права власності на акції (акцію) АТ в кандидата (кандидатів) має бути перевірена Генеральним директором згідно зі зведеним обліковим реєстром рахунків власників цінних паперів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому чинним законодавством.

5.17.   Генеральний директор не пізніше як за 3 дні до проведення Загальних Зборів повинен направити рекомендованим листом або вручити за особистим підписом кожному кандидату, включеному до списку кандидатур для голосування на виборах до складу Наглядової Ради АТ, повідомлення, яке має містити інформацію про:

 • орган АТ, до якого висувається особа;
 • прізвище/найменування акціонера (акціонерів), що вніс пропозицію про висування його кандидатури і якою кількістю голосів володіють акціонери, які висунули його кандидатуру;
 • рішення про включення його кандидатури до списку кандидатів у члени наглядової ради.

5.18.  Кандидат, якого висунули для обрання до складу НаглядовоїРади АТ, має право у будь- який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це АТ. Якщо кандидатура кандидата що відмовився від обрання до складу Наглядової Ради вже внесена до бюлетеню кумулятивного голосування – голова Загальних Зборів повинен попередити учасників Загальних Зборів про те, що голоси, віддані за такого кандидата не зараховуються.

5.19.      При обранні членів Наглядової Ради кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

5.20.   Обраними до складу Наглядової Ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами.

5.20.     Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), перевищує загальну кількість голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то голоси акціонера не враховуються лічильною комісією при підрахунку голосів.

5.21.     Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), є меншою загальної кількості голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то лічильною комісією враховуються голоси акціонера віддані за кандидата (кандидатів).

5.22.     Якщо за результатами кумулятивного голосування щодо обрання членів Наглядової Ради лічильна комісія акціонерного товариства встановить, що кількість кандидатів у члени Наглядової Ради, за яких були віддані голоси акціонерів, є меншою за встановлений кількісний склад Наглядової Ради, то рішення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової Ради - несформованим.

5.23.       Якщо за результатами кумулятивного голосування кількість кандидатів, які можуть вважатися обраними до складу Наглядової Ради, перевищує кількісний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або більше кандидатів набрали рівну кількість голосів, і результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатів вважається обраним до складу Наглядової Ради, то рішення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової Ради - несформованим.

5.24.   При кумулятивному голосуванні члени Наглядової Ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова Рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової Ради.

5.25.                 Після обрання членів Наглядової Ради з кожним членом Наглядової Ради укладається цивільно-правовий або трудовий договір (контракт), у якому передбачаються порядок роботи, права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо. У разі укладення  цивільно-правового договору може бути або оплатним, або безоплатним.

5.26.                 Дія договору (контракту) з членом Наглядової Ради припиняється у разі припинення його повноважень.

5.27.                 За дорученням Загальних Зборів від імені АТ цивільно-правові або трудові договори (контракти) з членами Наглядової Ради укладає особа призначена Загальними Зборами.

 

 

 

6.    ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ, ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ.

6.1.  Члени Наглядової Ради мають право:

6.1.1.              отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про АТ, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами АТ, отримувати їх копії, а також копії документів філій підприємств АТ, дочірніх підприємств та юридичних осіб в яких АТ приймає участь. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової Ради протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання АТ відповідного запиту на ім'я Генерального директора;

6.1.2.              заслуховувати звіти Генерального директора, посадових осіб АТ по питаннях їхньої діяльності.

6.1.3.              залучати фахівців та експертів до аналізу окремих питань діяльності АТ.

6.1.4.              вимагати скликання позачергового засідання Наглядової Ради АТ;

6.1.5.              надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової Ради АТ;

6.1.6.              отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена

Наглядової Ради;

6.1.7.              Приймати рішення та затверджувати проекти документів з питань, що належать до компетенції Наглядової ради АТ;

6.1.8.              Відкладати прийняття рішення з питань, що розглядаються та відправляти надані матеріали на доопрацювання;

6.1.9.              Надавати Генеральному директору і Загальним Зборам рекомендації щодо розгляду питань, остаточне прийняття рішень по яких не входить до компетенції Наглядової ради;

6.1.10.          Запрошувати на свої засідання Генерального директора, заступників Генерального директора, керівників структурних підрозділів підприємства, інших посадових осіб товариства, осіб, що ініціювали винесення питання на розгляд Наглядової ради та отримувати необхідні пояснення та інформацію;

6.1.11.          Вимагати виконання оформлених належним чином рішень прийнятих на засіданні Наглядової ради по питаннях, що відносяться до її компетенції та вимагати пояснень щодо їх невиконання. 

6.2.  Члени Наглядової Ради зобов'язані:

6.2.1.              керуватися у своїй діяльності інтересами АТ та чинним законодавством України, Статутом АТ, цим Положенням, іншими внутрішніми документами АТ;

6.2.2.              виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами акціонерів та Наглядовою Радою АТ;

6.2.3.              дотримуватися всіх встановлених у АТ правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової Ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

6.2.4.              повідомити протягом 7 днів у письмовій формі Наглядову Раду та Генерального директора про втрату статусу акціонера АТ ( стосується юридичних осіб- акціонерів);

6.2.5.              своєчасно надавати Загальним Зборам, Наглядовій Раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан АТ;

6.2.6.              повідомляти Голову Наглядової ради та Генерального директора про наявність обставин, що виключають можливість подальшого перебування на посаді члена Наглядової ради передбачені п.3.2 цього Положення у строк, що не перевищує трьох робочих днів з моменту коли їм стало відомо про настання цих обставин;

6.2.7.              здійснювати свою діяльність з метою збільшення прибутковості Товариства та забезпечення стійкого фінансово-економічного становища АТ.

6.3.  Наглядова Рада АТ має право делегувати частину своїх повноважень, що не є її виключною компетенцією Генеральному директору АТ, якщо інше безпосередньо не встановлено законодавчими актами України або Статутом.

6.4.   Члени НаглядовоїРади несуть відповідальність перед АТза збитки, завдані АТїх винними діями (бездіяльністю) згідно із діючим законодавством.

6.5.   Не несуть відповідальності члени Наглядової Ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків АТ, або не брали участі у голосуванні.

6.6.  При визначенні підстав та розміру відповідальності членів Наглядової Ради повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.

 

7.  КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ.

7.1. Компетенція Наглядової ради визначається законом, статутом товариства та цим положенням.

7.2. До виключної компетенції  наглядової ради відноситься:

1)       затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів (затверджені положення підписуються Генеральним директором, прошиваються та скріплюються печаткою АТ);

2)       затвердження посадових інструкцій  заступників генерального директора, головного інженера та головного бухгалтера;

3)       визначення організаційної структури товариства та структури апарату управління товариством;

4)       затвердження за поданням генерального директора штатного розкладу та посадових окладів працівників, внесення змін до штатного розкладу та зміну посадових окладів працівників;

5)       затвердження кошторисів витрат наглядової ради та ревізійної комісії товариства;

6)       розгляд звітів фінансово-господарської діяльності товариства за квартал, півріччя, рік за поданням виконавчого органу товариства;

7)       ухвалення стратегії товариства, бізнес планів, річного,  місячного бюджетів, погодження програм в тому числі інвестиційних програм  та здійснення контролю за їх реалізацією;

8)       підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергового порядку денного;

9)       прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках встановлених законом;

10)    прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;

11)    прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

12)    прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

13)    затвердження ринкової вартості майна у випадках передбачених законом;

14)    обрання та припинення повноважень генерального директора;

15)    погодження за поданням генерального директора кандидатур на посади заступників генерального директора, головного інженера та головного бухгалтера;

16)    погодження рішення генерального директора про звільнення заступників генерального директора, головного інженера та головного бухгалтера;

17)    погодження рішення генерального директора про призначення та звільнення керівників філій, представництв, дочірніх підприємств, юридичних осіб створених товариством та в яких товариство приймає участь;

18)    затвердження умов контракту, який укладатиметься з генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;

19)    обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг та припиненя договору із ним;

20)    визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку встановленого законом;

21)    визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;

22)    затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах;

23)    вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, інших юридичних особах, про заснування інших юридичних осіб;

24)    вирішення питань віднесених до компетенції наглядової ради законом у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

25)    прийняття у межах закону рішення про вчинення значних правочинів;

26)    визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

27)    прийняття рішення про обрання оцінювача товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

28)    прийняття рішення про обрання (зміну) депозитарія, зберігача цінних паперів (депозитарної установи) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

29)    надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до закону;

30)    встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;

31)    визначення загальних засад інформаційної політики товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики товариства.

32)    у разі необхідності вимагає проведення спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності товариства;

33)     узгодження питань проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;

34)    прийняття рішення про притягнення до відповідальності генерального директора товариства, пред’явлення позову до Генерального директора;

35)    узгодження питань забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення, здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивність та незалежністю аудитора.  Здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявленні під час проведення перевірок ревізійною комісією, службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором.

36)    ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності товариства;

37)    узгодження питань призначення та звільнення внутрішніх аудиторів товариства.

38)    дає згоду на укладення товариством правочинів пов'язаних з витрачанням коштів та майна товариства на суму, що перевищує 50 (п'ятдесят) тисяч гривень та  правочинів якщо сума попередніх закупівель за тим самим предметом, що пропонується до закупівлі,  за останній календарний місяць  перевищує 50 (п’ятдесят) тисяч гривень.

39)    прийняття рішення про створення реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень.

7.3. Наглядова рада зберігає свої повноваження, коли у її складі не менше половини від обраних членів.

 

8.  ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ.

8.1. Організаційною формою роботи Наглядової Ради є чергові та позачергові засідання.

8.2. Засідання Наглядової Ради АТ скликаються за необхідності, але не рідше одного разу на три місяці за місцезнаходженням АТ.

8.3. Засідання Наглядової Ради скликаються Головою Наглядової Ради  за власною ініціативою або на вимогу:

8.3.1.       члена Наглядової Ради АТ;

8.3.2.       Ревізійної комісії АТ;

8.3.3.       Генерального директора;

Особи,  на  вимогу  яких  скликається  засідання  Наглядової  Ради,  беруть  участь  у  такому засіданні.

8.4.  Засідання Наглядової Ради може проводитися у формі:

8.4.1.       спільної присутності членів Наглядової Ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі - у формі спільної присутності);

8.4.2.       заочного  голосування  (методом  опитування,  якщо  жоден з  членів  Наглядової  Ради  не заперечує проти нього).

8.5.       Рішення  про  проведення  засідання  Наглядової  Ради  у  формі  заочного  голосування приймається Головою Наглядової Ради АТ.

8.6.       Засідання  Наглядової  Ради  у  формі  заочного  голосування  не  може  проводитися  при вирішенні таких питань:

8.6.1.       затвердження річного бюджету, бізнес-планів АТ;

8.6.2.       визначення  переліку  відомостей,  що  є  конфіденційними,  а  також  встановлення  порядку доступу до конфіденційної інформації;

8.6.3.       проведення   перевірки   достовірності   річної   та   квартальної   фінансової   звітності   до   її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних Зборів акціонерів;

8.6.4.       прийняття рішень про обрання генерального директора Товариства;

8.6.5.       прийняття рішень про укладення правочинів на суму від 10% до 25% балансової вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової звітності АТ.

8.6.6.       прийняття рішення про обрання Заступника Голови Наглядової ради;

8.6.7.       прийняття рішення про обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, та припинення договору з ним;

8.6.8.       прийняття рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

8.6.9.       прийняття рішення про наділення філій основними засобами та обіговими коштами які належать товариству на правах власності, затвердження їх балансу;

8.6.10.    прийняття рішення про наділення статутним капіталом  створеного товариством підприємства, дочірнього підприємства;

8.6.11.    прийняття рішення про винесення на затвердження загальних зборів акціонерів питання про виділ, порядок і умови виділу  товариства, затвердження розподільного балансу.

8.7.       За рішенням Голови Наглядової Ради в засіданнях Наглядової Ради з правом дорадчого голосу беруть участь Генеральний директор, представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу та інші визначені нею особи.

8.8. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової Ради

8.8.1 Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової Ради складається у письмовій формі і подається безпосередньо до АТ або відсилається рекомендованим листом на адресу АТ на ім'я Голови Наглядової Ради.

8.8.2.   Датою надання вимоги вважається дата:

8.8.2.1.   вручення повідомлення під підпис;

8.8.2.2.   зазначена   на   відбитку   календарного   штемпеля   поштової   організації,   що   прийняла повідомлення від відправника.

8.8.3.      Вимога про скликання засідання Наглядової Ради повинна містити:

8.8.3.1.   прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи, що її вносить;

8.8.3.2.   підстави для скликання позачергового засідання Наглядової Ради;

8.8.3.3.   формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного.

8.8.4.      Вимога повинна бути підписана особою, що її подає.

8.8.5.    Засідання Наглядової Ради повинно бути скликано Головою Наглядової Ради на вимогу осіб, вказаних в п.п. 8.3. цього Положення не пізніше як через 3 дні після отримання Головою Наглядової Ради відповідної вимоги.

8.8.6.Порядок денний засідання Наглядової Ради затверджується Головою Наглядової Ради.

8.9. Порядок скликання засідань Наглядової Ради.

8.9.1. Дата, час та місце проведення засідання Наглядової Ради, порядок денний засідання Наглядової ради узгоджуються з Головою Наглядової ради секретарем Наглядової ради.

8.9.2.Проект порядку денного засідання Наглядової ради затверджується Головою Наглядовою радою та передається секретарю Наглядової ради не пізніше ніж за п’ять робочих днів до визначеної ним дати проведення засідання Наглядової ради. Секретар Наглядової ради зобов’язаний протягом доби, з дня отримання порядку денного засідання Наглядової ради, передати його копію Генеральному директору Товариства для призначення відповідальних осіб.

8.9.3.Підготовка документів до засідання Наглядової ради проводиться секретарем Наглядової ради, а за його відсутністю Генеральним директором або іншою особою уповноваженою на виконання його функцій особою. 

8.9.4.Про скликання засідань Наглядової Ради секретар Наглядової ради повідомляє кожного члена Наглядової Ради шляхом направлення їм, не пізніше ніж за два робочих дні до проведення засідання відповідного повідомлення особисто або у разі неможливості  телефонограмою, факсограмою. Якщо членом Наглядової Ради є юридична особа – повідомлення направляється особі, яка є представником юридичної особи у складі Наглядової Ради АТ.

8.9.5.Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання та його порядок денний та належним чином оформлені необхідні матеріали – інформаційні листи по питанням порядку денного та формулювання рішень з кожного питання порядку денного засідання (проекти рішень Наглядової ради).

8.9.6.Інформаційні листи по питанням порядку денного засідання Наглядової Ради та проекти рішень оформлюються письмово та окремо по кожному питанню особою, що призначається на це Генеральним директором. Строк (термін) оформлення інформаційного листу по питанню порядку денного та проекту рішення встановлюється Генеральним директором АТ виходячі зі складності та обсягу відповідного питання та повинен бути достатнім для вручення цих документів секретарю Наглядової ради не пізніше ніж за три робочих дні до засідання наглядової ради.

8.9.7.Інформаційний лист по питанню порядку денного засідання Наглядової ради обов’язково підписується особою, що його готує, особою, що доповідатиме по відповідному питанню порядку денного. Інформаційний лист має  містити у собі інформацію достатню для розгляду питання та прийняття рішення Наглядовою радою. У інформаційному листі по питанню порядку денного щодо необхідності укладення правочину пов’язаного із витрачанням коштів АТ повинна міститися інформація щодо опрацювання не менше ніж трьох комерційних пропозицій та належним чином доведена обгрунотованість вибору певного контрагента. Комерційні пропозиції мають бути оформлені згідно з встановленими у АТ правилами та у обов’язковому порядку додаватися до інформаційного листа. Відповідальність за наявність повного пакету документів до розгляду порядку денного несе особа, що здійснює підготовку Інформаційного листа та секретар Наглядової ради.

 8.9.8.Секретар Наглядової ради має право не приймати Інформаційний лист та проект рішення з питання порядку денного, якщо він не відповідає вимогам цього Положення, про що він зобов’язаний повідомити голову Наглядової ради у той же день. У такому разі Голова Наглядової ради виключає відповідне питання з порядку денного про що секретар Наглядової ради має повідомити всіх членів Наглядової ради та осіб запрошених на засідання Наглядової ради.

8.9.9.Формулювання рішення по питанню порядку денного засідання (проект рішення Наглядової ради) візується особою, що готує відповідне формулювання та підписується керівником юридичного відділу, а увипадку його відсутності іншою особою призначеною виконувати його функції, та Генеральним директором АТ.

8.10.Порядок прийняття рішень на засіданнях Наглядової Ради.

           8.10.1.Засідання Наглядової Ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше  5 (пяти) членів Наглядової Ради.

8.10.2.   Рішення   Наглядової   Ради   приймаються   простою   більшістю   голосів   членів

Наглядової Ради (більше 50 % голосів), які беруть участь у її засіданні, крім випадків передбачених Статутом та цим Положенням.

8.10.3.Рішення Наглядової ради приймаєтьсяне менше як 3/4 голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні та мають право голосу з наступних питань:

- прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- прийняття рішення про обрання (дострокове припинення повноважень) Генерального директора Товариства;

- прийняття рішення про обрання (переобрання) Заступника Голови Наглядової ради;

-прийняття рішення про обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг та припинення договору з ним;

- прийняття рішення про створення, реорганізацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень.

- прийняття рішення про наділення філій основними засобами та обіговими коштами які належать товариству на правах власності, затвердження їх балансу;

- прийняття рішення про наділення статутним капіталом дочірнього підприємства, створеного товариством  підприємства;

- прийняття рішення про винесення на затвердження загальних зборів акціонерів питаня про виділ, порядок і умови виділу товариства, затвердження розподільного балансу.

8.10.4.Під час голосування (незалежно від форми проведення засідання) голова та кожен із членів Наглядової Ради мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Наглядової Ради є вирішальним. Таке право вирішального голосу є виключним правом Голови Наглядової ради, як члена Наглядової ради обраного Загальними зборами акціонерів АТ.

8.10.5.Рішення НаглядовоїРади на засіданні у формі спільної присутності приймається способом відкритого голосування.

8.10.6.Член Наглядової ради, який не згоден із рішенням та голосував проти його ухвалення або небрав участі у засіданні на якому було прийняте рішення має право протягом 2 (двох) робочих днів з дати проведення засідання (отримання протоколу) викласти у письмовій формі і надати свої зауваження Голові Наглядової ради АТ. Зауваження членів наглядової ради додаютться до протоколу і стають його невід’ємною частиною. 

8.10.7.Якщо наглядова рада розглядає питання стосовно члена Наглядової ради або якщо питання  стосується структурного  підрозділу Товариства, керівником якого він є, то цей Член Наглядової ради  не приймає участі у голосуванні по відповідному питанню порядку денного.

8.11.     Порядок прийняття рішень на заочних засіданнях Наглядової Ради.

8.11.2.   У разі проведення засідання Наглядової Ради у формі заочного голосування, секретар Наглядової ради зобов’язаний забезпечити належне оформлення опитування всіх членів Наглядової ради з питань порядку денного для чого він повинен забезпечити кожного члена наглядової ради наступними документами:

- порядок денний засідання яке проводиться у формі заочного голосування;

- матеріали, які необхідні членам Наглядової ради для розгляду питання та прийняття по ньому рішення;

- інформаційні листи та проекти рішень з кожного питання порядку денного оформлені належним чином.

8.11.3.   Проекти рішень Наглядової ради для проведення засідання у формі заочного голосування мають містити:

 • Формулювання питання порядку денного;
 • Формулювання необхідності прийняття рішення по цьому питанню;
 • Формулювання рішення по питанню порядку денного;
 • Варіанти голосування по питанню порядку денного: «за», «проти», «утримався».
 • Місце для підпису для кожного члена Наглядової ради.

8.11.4.   Рішення Наглядової Ради у разі проведення засідання Наглядової Ради у формі заочного голосування приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової Ради (більше 50 % голосів) від загальної кількості членів Наглядової Ради. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Наглядової Ради є вирішальним.

8.11.5.  За підсумками заочного голосування секретар Наглядової Ради оформляє відповідний протокол.

8.11.6.  Протокол заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом           3 робочих днів з дати проведення засідання у формі заочного голосування.

8.11.7.   Протокол заочного голосування підписується Головою Наглядової Ради та секретарем Наглядової Ради.

8.11.8.   Проекти рішень  НаглядовоїРади додаються (підшиваються) секретарем Наглядової Ради до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

8.12.     Протокол засідання Наглядової Ради.

8.12.2.   Під час засідання Наглядової Ради секретар Наглядової Ради веде протокол. Рішення Наглядової Ради АТ оформлюються протоколом.

8.12.3.   Протокол  засідання  Наглядової  Ради  має  бути  остаточно  оформлений  протягом

5 (п’яти)днів після проведення засідання.

8.12.4.   У протоколі засідання Наглядової Ради зазначаються:

-        повне найменування АТ;

- дата та місце проведення засідання Наглядової Ради та зазначення форми засідання;

- особи, які були присутні на засіданні;

- голова та секретар засідання;

- наявність кворуму;

- питання порядку денного;

- поіменні  підсумки  голосування  із  зазначенням  прізвищ  членів  Наглядової  Ради,  які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання;

              - зміст рішень, прийнятих Наглядовою Радою.

8.12.5.   Протокол засідання Наглядової Ради у формі спільної присутності всіх членів підписується Головою Наглядової ради та всіма членами Наглядової ради, які брали участь у засіданні. Виписки із протоколів підписує Голова та секретар Наглядової ради.Протокол засідання Наглядової Ради АТ і виписки з нього засвідчуються печаткою АТ. Протокол засідання Наглядової Ради передається на зберігання Секретарю Наглядової ради.

8.12.6.   Протоколи засідань Наглядової Ради підшиваються до книги протоколів та передаються секретарем Наглядової Ради до архіву АТ. Протоколи засідань Наглядової Ради зберігаються протягом всього строку діяльності АТ.

8.12.7.   Книга протоколів або засвідчені витяги з неї повинні надаватися для ознайомлення посадовим особам органів управління АТ за письмовою вимогою в порядку, передбаченому АТ.

8.12.8.   Рішення, прийняті Наглядовою Радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової Ради, Генеральним директором, структурними підрозділами та працівниками АТ.

8.12.9.   Рішення Наглядової Ради доводяться до їх виконавців у вигляді виписок із протоколу окремо із кожного питання. Виписки із протоколу засідання Наглядової Ради оформлюються секретарем Наглядової Ради і надаються особисто під підпис кожному виконавцю протягом 10 днів з дати проведення засідання Наглядової Ради.

8.12.10.Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою Радою, здійснює Голова Наглядової Ради і, за його дорученням, секретар Наглядової Ради.

8.12.11.Наглядова Рада має право використовувати з метою вивчення та аналізу певних аспектів діяльності АТ, послуги фахівців АТ (юристів, фінансистів тощо). Крім того, Наглядова Рада, може у разі необхідності приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.

 

9.  ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

9.1. За виконання своїх обов'язків члени Наглядової Ради як посадові особи АТ одержують грошову винагороду,  компенсують витрати, пов'язані із виконанням функцій члена Наглядової Ради.

9.2. Розміри винагороди  Наглядової Ради АТ, встановлюються Загальними зборами акціонерів.

9.3. Винагорода членам НаглядовоїРади виплачується на підставі рішення ЗагальнихЗборів.

9.4. Голові та членам наглядової ради компенсуються виплати у зв’язку з службовим відрядженням, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством.

9.5. Залежно від результатів роботи товариства за рік, голові наглядової ради може виплачуватися додаткова винагорода на підставі рішення загальних зборів акціонерів про розподіл прибутку.

9.6. Винагорода членам НаглядовоїРади АТ виплачується в строки разом з виплатою всім іншим категоріям працівників АТ за відповідний період.

9.7. Голова Наглядової ради забезпечується кабінетом та легковим транспортом для роботи.

 

 

Голова Загальних

зборів акціонерів                                                      В.Д. Онищук

 

Секретар Загальних

Зборів акціонерів                                                     О.В. Левіна